24.10.09

எண்களின் மூலம்

நாம் 1 ஐ ஒன்று என்றும் , 2 ஐ இரண்டு என்றும் கூறுவதற்கு காரணம் இருக்கிறதா?

இருக்கிறது எங்கிறது எனக்கு வந்த மின்னஞ்சல்.

அதற்கு காரணம் அதன் கோணங்களே என்று அது சொல்கிறது .

1 , 2 , 3 ,4 , 5 ,6 ,7 , 8 , 9 க்கு முறையே 1 , 2 , 3 ,4 , 5 ,6 ,7 , 8 , 9

கோணங்கள் இருக்கின்றனவாம்!
0 விற்கு கோணங்களே இல்லை!
இது எப்படி இருக்கு!

இது உண்மையா அல்லது 1 ஐ ஒன்றாக ஆக்கும் முயற்சியா!

No comments: