8.3.10

என்னுள்ளே . . .

நிமிர்ந்த நடை!

நேர் நோக்கும்

கண்கள்!

தட்டி கேட்கும்

துணிச்சல்,

யாருக்கும் அஞ்சா

செயல்பாடு !

பல கலை

கற்றிடும் திறன்,

முக்கியமாய்

பேச்சுக் கலை. . .


பெண்களுக்கு

கட்டாயம் தேவை !

அதிலும்

என் பெண்களுக்கு


இதில்

விதிவிலக்கு உண்டு!

என் மாமனாரின்

பெண்ணுக்கு மட்டும்.

No comments: