12.3.10

ஆசை

பள்ளிக்கூடம் போக வேணாம்!

டாக்டரெல்லாம் ஆக வேணாம்!

போட்டிகளும் எனக்கு வேணாம்!

முதல்பரிசு அதுவும் வேணாம்!

பிறந்தநாளுக்கு

ஊரெல்லாம் வர வேணாம்!

பரிசுகூட தர வேணாம்!

எனக்கு

நீ மட்டும் இருந்தா போதும்!


அப்பத்தா சொன்ன கதையில்

குறும்புசெய்த அண்ணன் போல,

துள்ளிகுதிச்சி ஓட வேணும்!

கண்ணாம்பூச்சி ஆட வேணும்!

பாட்டெல்லாம் பாட வேணும்!

பட்டாம்பூச்சி பிடிக்க வேணும்!

நிலாச்சோறு தான் வேணும்!

வேலைமுடிச்சி சீக்கிரம் வாம்மா!

No comments: