27.3.10

இன்று விடுமுறை!

தொ.காவின் சப்தமில்லை . . .

‘சன்’னை நிறுத்தியாகி விட்டது!

குயிலும் கூவவில்லை . . .

நேரமாகி விட்டது!

இதமான வெம்மையுடன்,

பொன்மஞ்சள் தகடாய்

சூரியக் கதிர்கள்,

கதவைத் திறந்ததும்

உத்தரவின்றி அவசரமாய்

உள்ளே நுழைய,

தூரமாய் கேட்கும்

ரயில் சத்ததுடன்

அமைதியாய் விடிந்தது

ஞாயிறு காலை!

No comments: