18.9.10

எளிய உலகம்

சூரியனிலிருந்து

கனெக்ஷன் எடுத்து

எல்லோர் வீட்டுக்கும்

கொடுத்ததால தான்

ஸ்விச் போட்டா

விளக் கெரியுது. . .


மேகத்திலிருந்து

கொடுத்த

கனெக்ஷனால தான்

ஃபேன் ஓடுது. . .

என்று விளக்கிய

சிறுவனைக் கேட்டேன்

அப்ப வீட்டுக்கு வெளிய

காத்து எப்படி வருது???


அந்த எளிய படைப்பாளி

சட்டென்று சொன்னான்

எல்லோர் வீடு ஃபேனையும்

ஒரே நேரத்துல

போட்டதால

No comments: