19.2.12

இறந்தகாலம்சில சமயம்

பாடலுக்கும் வாசனைக்கும்
இனிமை

தேவைப்படுவதில்லை . . .
அவை ஏற்படுத்தும்
நினைவுகளே
போதுமானதாய் இருக்கிறது!