5.7.14

பிரிவு


பிரிவின் வழி உணர்த்துகிறார்கள்

சிலர்

அவர்களது அருமையை

சிலரோ

நம் நேரத்தின் அருமையை
 

நன்றியுரைத்தல்

இணையத்தில்
லைக்குகளும் பின்னூட்டங்களும்
பெற்று கடன்காரியாகிறேன்
அவற்றை சரியாய் திருப்பமுடியுமா
என்று
மனம் எப்போதும்
பதறியபடி இருக்கிறது